HUIPPUKOULUTUSTA NYT SAATAVANA ORGANISAATIOIDEN SISÄISEEN KEHITTÄMISEEN.

KOULUTUS- JA KONSULTOINTIPALVELUT

JOHTAMISKOULUTUS, ORGANISAATIOIDEN MUUTOSPROSESSIT, STRATEGISEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN

Alla on yhdistelmä kursseista, koulutuksista ja muutoshankkeista, joita olen toteuttanut eri toimialoilla ja eri maissa. Koulutukset voidaan toteuttaa yksittäisinä hankkeina tai niistä voidaan yhdistelemällä räätälöidä laajempiakin koulutuskokonaisuuksia. Valmennuksen suunnittelu lähteen aina tapauskohtaisten tarpeiden kartoituksesta, jolloin kokonaisuus voidaan muokata aina tarkasti tarpeiden mukaisesti.

Alla koulutusmoduulit ja kurssit on jaettu viiteen alueeseen: A) oppilaitosten, opetustoimen ja pedagogisen johtajuuden kehittäminen; toimialasta riippumattomat B) organisaation muutoshankkeet ja strateginen kehittäminen, C) johtamisvalmennus, D) organisaation sisäinen kehittäminen, E) tiimivalmennus. Kaikkia valmennuksia on toteutettu niin julkishallinnossa (erityisesti opetustoimessa ja terveydenhoidossa), yrityskentässä ja puolustushallinnossa.  

Johtamisvalmennus voidaan toteuttaa joko yleisenä valmennuksena tai organisaation sisäisenä koulutuksena. Alla olevista moduuleista on mahdollista koota räätälöidysti myös pitkäkestoisia PD- ohjelmia tai MBA- ohjelmien kaltaisia toteutuksia.

Esimerkiksi oppilaitosten sisäisissä valmennuksissa on toteutettu seuraavia räätälöityjävalmennuksia :

B1, B2, E1, B3, B6

A3, A5, E1, B3

Esimerkiksi yritysten MBA- ohjelmissa johtamisvalmennuksessa on toteutettu 2- tai 3- päiväisenä valmennuksena seuraavia hankkeita:

E1, E2, B3, C1, C6

B1, B2, B3, D1, D2,

Organisaatiokohtaisissa hankkeissa on toteutettu prosesseina:

B1, B2, B3, E1, B4, B5, B6, D1

A. OPPILAITOSTEN, OPETUSTOIMEN JA PEDAGOGISEN JOHTAJUUDEN KEHITTÄMINEN

A1. CASE FINLAND (erityisesti ulkomaisille henkilöille):

Suomen opetustoimen, opettajuuden ja koulujen johtamisen historiallinen kehitys, teemat ja merkitys.

A2. LAADUN KEHITTÄMINEN (erityisesti oppilaitokset)

Laadun moniulotteisuus ja laadun määrittely. Oppilaitoksen laadun kehittäminen hyödyntäen perusopetuksen laatukriteereitä; laadun kehittäminen käytännön tasolla.  

A3. PEDAGOGINEN JOHTAMINEN

Pedagogisen johtamisen uusimmat tutkimustulokset ja käytännön sovellutukset. Kytketään Suomessa tehdyt tutkimukset kansainvälisiin tuloksiin ja käytännön koulujen johtamistyöhön

A4. KOULUN JOHTAJIEN ROOLIT, TEHTÄVÄT, VASTUUT JA KOMPETENSSIT SEKÄ NIIDEN KEHITTÄMINEN

Avataan koulun johtamisen ristipaineet eri tekijöiden keskiössä; kytketään rehtorien moninaiset roolit käytännön tason johtamistyöhön.

A5. OPETTAJIEN AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKEMINEN

Rehtorin eräs tärkeimmistä tehtävistä pedagogisena johtajan on opettajien ammatillisen kehittymisen tukeminen. Valmennus perustuu Suomessa tehtyyn laajaan tutkimukseen ja siinä paikannetaan opettajuuden kehityksen eri vaiheet ja tukeminen niissä.

A6. ARVIOINTI JA ARVIOINTIKÄYTÄNTEET; KOULUN, JOHTAMISEN, OPETUKSEN JA KÄYTÄNTEIDEN ARVIOINTI .

Koulun kaikenpuolinen kehittäminen perustuu monipuoliseen ja kattavaan arviointiin. Arviointi on aina tapauskohtaista ja perustuu kehittämistarpeisiin. Valmennuksissa laaditaan arviointiohjelma, toteutetaan räätälöidyt arvioinnit ja tehdään kehittämissuunnitelma.

B. ORGABSAATION MUUTOSPROSESSIT JA STRATEGIATYÖ (Koskee kaikkia toimialoja – niin julkisen hallinnon organisaatioita kuin yrityksiä)

B1. TULEVAISUUSORIENTAATIO

Visioajattelun ja tulevaisuusorientaation lähtökohdat ja tekniikat; kantavana teemana on tulevaisuuden tekeminen.

B2. VISIOAJATTELU JA VISIOJOHTAMINEN (jatkona edelliselle)

Visioajattelu liittyy jokaisen esimiehen johtajaorientaation kehittämiseen jokapäiväisten johtamistoimenpiteiden lisäksi

B3, STRATEGINEN OPPIMISKEHÄ MUUTOKSEN MALLINNUKSESSA JA TOTEUTUKSESSA (Kognitiiviset tyylit, osa 2; ks. osa 1 alla)

Strategisen oppimiskehän perusta ja käytännön sovellutukset. Malli perustuu PhD Jukka Alavan väitöskirjaan ja laajaan konsulttikokemukseen.

B4. ORGANIZATIONAL CHANGE

Muutoksen teoria ja käytäntö; muutosvastarinta, ihmisten johtaminen muutoksessa; käytännön tapaukset.

B5. VAHVOJEN TUNTEIDEN KOHTAAMINEN MUUTOKSISSA

On tunnettua, että muutokset herättävät vahvoja tunteita, joiden kohtaaminen koetaan hyvin vaikeiksi. Valmennuksessa käydään läpi eri tunnetilat, niiden vaiheistus, ja tunnetilojen kohtaaminen sekä opetellaan tunnereaktioiden käsittelyä käytännössä.

B6. OMAN JOHTAJUUDEN SYVÄLUOTAUS (REFRAMING LEADERSHIP)

Valmennus perustuu tärkeään tutkijoiden Bolman & Deal kirjaan “Refraiming organizations”. Vahva, teoriaan perustuva uusi ajattelumalli haastaa jokaisen johtajan perinteisen näkökulman ja antaa laajemman kuvan sekä omaan johtajuuteen että oman organisaation toiminnan ymmärrykseen

B7. STRAGISEN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ

Strategisissa muutoksissa useimmiten vaikeus ei ole uusien strategioiden luomisessa vaan niiden viemisessä käytäntöön. Tässä valmennuksessa toteutetaan organisaatiokohtaisesti muutoshankkeita, minkä takia ne aina räätälöidään erikseen.

C. JOHTAMISVALMENNUS (Koskee kaikkia toimialoja – niin julkisen hallinnon organisaatioita kuin yrityksiä)

C1. JOHTAMISKÄYTTÄYTYMISEN KEHITTÄMINEN (The Leader  - johtamispalaute ja sen hyödyntäminen). Johtamistoiminnan kehittäminen perustuu The Leader- johtamisprofiiliin, joka keskittyy johtamiskäyttäytymisen 10 ydinalueeseen. Se laaditaan palautteiden ja itsearvion perusteella.

C2. JAETTU JA OSALLISTAVA JOHTAMINEN (COLLABORATIVE LEADERSHIP)

Tunnettu tosiasia on, että yhden johtajan kaudet organisaatioissa on ohi. Tilalle ovat tulleet erilaiset jaetun ja osallistavan johtajuuden muodot ja käytänteet. Niiden soveltaminen ei kuitenkaan ole helppoa ja tämä valmennus antaa eväät erilaisiin käytännön sovellutuksiin.

C3, VALMENTAVA JOHTAJUUS (COACHING LEADERSHIP)

Johtajuus valmentajana on eräs mielenkiintoisimmista uusista tavoista ymmärtää johtaminen. Tämä osuus pohtii erilaisia valmentamisen otteita, jotka soveltuvat juuri johtamiseen erilaisiin käytännön tilanteisiin.

C4, TILANNEJOHTAJUUS, MOTIVOINTI JA PALAUTETAIDOT

Oikea motivointi on keskeinen asia varmentamaan työn onnistuminen ja tehokkuus. Eri motivaatioteorioista pohditaan parhaita käytäntöön soveltuvia. Valmennukseen kuulu myös tilannejohtamismallin mukaisen johtamiskäyttäytymisen kehittäminen sekä palautetaitojen kehittäminen

C5, HENKILÖKOHTAINEN HUIPPUSUORITUS (PEAK PERFORMANCE)

Keskitytään jokaisen omaan henkilökohtaiseen kasvuun johtajan ja ihmisenä; pohditaan nk. Peterin periaatteen voittamista.

C6. UUDISTAVA JOHTAMINEN (TRANSFORMATIONAL & TRANSACTIONAL LEADERSHIP) & TUNTEET TYÖYTEISÖSSÄ

Lukuisten johtamisteorioiden joukosta uudistava johtaminen (transformative leadership) on osoittautunut erittäin toimivaksi myös käytännössä. Valmennuksessa käydään läpi sen ulottuvuudet ja käytännön sovellutukset. Lisäksi pohditaan tunteiden merkitystä ja niiden ilmenemistä työyhteisössä

C7. WHAT CAN WE LEARN FROM THE PAST.

If studies historically, the development of leadership theories and practices give us important perspectives how and why certain leadership practices have evolved and stayed over time.

D. ORGANISAATION SISÄINEN KEHITTÄMINEN

D1. ORGANISAATIOKULTTUURI

Riippumatta toimialasta, organisaatiokulttuurilla on keskeinen merkitys tuloksellisuuden ja toiminnan kehittämisen kannalta. Valmennuksessa analysoidaan kunkin osallistujan oman organisaation kulttuurin erityispiirteitä ja määritellään kulttuurin kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet.

D2. ASIANTUNTIJAORGANISAATION KEHITTÄMINEN

Tunnetusti korkean asiantuntijuuden organisaatiot ovat haasteita johtamiselle. Ne perustuvat yksilölliselle huippukompetensseille ja erityisosaamiselle, jolloin johtaminen vaatii myös erityisosaamista. Valmennuksessa käsitellään yksilöllisen asiantuntijuuden kehittymistä, sen merkitystä organisaation sisäiselle toiminnalle ja johtamiselle

D3. LAADUN KEHITTÄMINEN (sisäisen toiminnan laatu; vrt. 6sigma)

Sisäisen toiminnan laatu on alimman esimiestason tärkeintä vastuualuetta. Valmennuksessa perehdytään sisäisen toiminnan laadun tärkeimpiin ulottuvuuksiin ja erikseen sovitusti voidaan toteuttaa vastaava kartoitus osallistujien omissa organisaatioissa.

D4. ORGANISAATION OPPIMISESTA ASIANTUNTIJOIDEN OPPIVAAN YHTEISÖÖN

Organisaation oppiminen on pitkään ollut yksi tehokkaimmista sisäisen kehittämisen viitekehyksistä. Malli on kuitenkin kehittynyt ajan myötä ja nyt puhutaankin usein asiantuntijoiden oppivasta yhteisöstä (proferssional learningn community). Tämä valmennus paneutuu PhD Jukka Alava väitöskirjassaan kehittämään organisaation oppimisen viitekehykseen

D5. KANNUSTAVAN JA MOTIVOIVAN TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN. Valmennuksessa keskitytään osallistujien omien organisaatioiden toiminnan analysointiin ja kehittämiseen; työ perustuu professori Pekka Ruohotien Suomessa tekemiin tutkimuksiin.

D6. OSAAMISEN JOHTAMINEN (KNOWLEWDGE MANAGEMENT & COMPETENCE LEADERSHIP)

Tämän päivän johtaminen on pitkälti osaamisen määrittelyä ja sen kehittämistä. Valmennuksessa keskitytään tiedon ja osaamisen merkitykseen ja kehittämiseen sekä käytännön sovellutuksiin.  

D7. LUOVUUS JA INNOVATIIVISUUS  + InSco (Innovation Scorecard)

Tämän päivän turbulentissa ympäristössä korostuvat luova ajattelu ja uudet innovaatiot. Valmennus perustuu laajaan metatutkimukseen luovuuteen ja innovatiivisuuteen vaikuttavista asioista. Työn tuloksena on syntynyt InSco (Innovation Scorecard) kehittämisteknologia, jota hyödynnetään valmennuksessa.

E. TIIMIVALMENNUS

E1. VUOROVAIKUTUS JA YKSILÖLLINEN OPPIMINEN (Kognitiiviset tyylit, osa 1)

Valmennuksen lähtökohtana ovat osallistujien yksilölliset kognitiiviset tyylit (ajattelutapa), josta edetään vuorovaikutukseen, tiimin sisäiseen dynamiikkaan ja muutoksen mallinnukseen. Valmennukseen kuuluu internet- avusteinen osuus, jossa kukin osallistuja laatii oman profiilinsa (Suomessa on tehty jo yli 10 000 profiilia ja satoja valmennuksia).

E2. TEAM BUILDING

Lähes jokaisessa organisaatiossa on erilaisia tiimejä, mutta niiden rooli ja sisäinen dynamiikka ei suinkaan ole aina selvä. Tässä valmennuksessa perehdytään tiimin kehittämisen vaativaan dynamiikkaan. Valmennus sopii erityisen hyvin organisaation sisäisten tiimien kehittämiseen.

E3. JOHTORYHMÄVALMENNUS

Organisaation ylimmän johtoryhmän valmennus kytketään toisaalta strategiatyöhön ja toisaalta tiimin sisäisen dynamiikka kehittämiseen. Valmennus voidan myös liittää koko organisaation strategiatyöhön.

E4. TUNTEET TYÖYHTEISÖSSÄ

Joka työyhteisössä joka päivä ilmenee lukuisia tunteita ja tunneilmaisuja. Ne voivat olla vahvoja tai heikkoja, kielteisiä tai myönteisiä. Joka tapauksessa tunteilla on suuri merkitys sisäisen hengen ja kulttuurin kehittämisessä. Tämä valmennus tunteiden olemusta, niiden syntymekanismeja, tunneilmaisua ja tunteiden hallinta.  

< takaisin