KOULUTUSPALVELU DIDACTICA OY

KOULUTUSTEKNOLOGIAN LISENSSIPOHJAINEN KÄYTTÖ

Koulutuspalvelu Didactica Oy:n laatimat kehittämisteknologiat ovat nyt saatavilla kouluttajien ja konsulttien käyttöön sekä organisaatioiden sisäiseen kehittämiseen lisenssipohjaisina sovellutuksina. Kaikki kehittämisvälineet ja materiaalit on saatavina myös englanninkielisinä, joten ne soveltuvat myös monikansallisten organisaatioiden käyttöön.

Miksi lisensointi?

Kokemuksemme mukaan täysipainoiseen kehittämistyöhön kuuluvat olennaisena osana erilaiset kartoitukset, itsearvioinnit ja profiilit. Ne eivät suinkaan ole itsetarkoitus, vaan oikein käytettynä ja sovellettuna niillä varmistetaan kehittämisen vaikuttavuus.

Koulutuksen ja konsultoinnin apuvälineiden, työkalujen ja teknologioiden kehittäminen on kallista ja aikaa vievää toimintaa, sillä niiden pitää olla luotettavia, mitata juuri oikeita asioita, perustua uusimpaan tutkimukseen ja olla varmoja ja helppoja toteuttaa.

Tämän vuoksi kehittämisteknologian lisensointi on erittäin sopiva tapa tehostaa koulutusta ja konsultointia. Erityisesti lisensointia käyttävät konsulttiyritykset ja suuret organisaatiot sisäisessä koulutuksessa. Konsulttitoiminnassa hyöty tulee juuri siinä, että käyttöön saadaan tutkitut ja testatut välineet ilman suuria omia perustamiskustannuksia. Organisaatioiden sisäisessä lisensoinnissa korostuvat erittäin kustannustehokas tapa kouluttaa suuriakin henkilömääriä. Koska kehittämisteknologia on olemassa myös englanninkielisenä, soveltuu se myös globaalien yritysten käyttöön. Kaikissa tapauksissa varmistetaan teknologian oikea käyttö kouluttajakoulutuksella.

Vaihtoehtona monimuotovalmennus internetin välityksellä

Mikäli kyseessä on vuorovaikutuksen, tiimityön ja johtamisen kehittäminen, kannattaa harkita Luovuus, päätöksenteko ja oppiminen- profiiliin perustuvan internetin avustuksella toteutettavan ohjelman käyttämistä. Valmennuksesta on laadittu omat sovellutukset niin yritysten, julkisen hallinnon, opetustoimen kuin sosiaali- ja terveystoimen organisaatioille.  Kerromme tästä vaihtoehdosta tarkemmin kohdassa internetvalmennus.

Lisensoitavat tuotteet ja kehittämisteknologiat

Seuraavat tuotteet ja kehittämisteknologiat ovat lisensoitavissa konsultoinnin ja sisäisen kehittämisen tarpeisiin:

Strateginen oppimiskehä;
Luovuus, oppiminen ja
päätöksenteko; kokonaisvaltaisen
ajattelun kehittäminen

Kehittämisokohteet/-alueet:

1) Itsetuntemus - oman  käyttäytymisen ja päätöksentekotavan analyysi;
2) Vuorovaikutuksen kehittäminen ja tiimivalmennus,
3) Johtoryhmävalmennus,
4) Innovaatiokoulutus ja yksilöllinen opetus -koulutuksen kehittäminen

Toteutustapa ja tulostus: Itsearviona kyselylomakkeella. Tietojen keruu myös elektronisella lomakkeella sähköpostin liitteenä. Tulostus Excel- ohjelmasta joko pitkä 9-sivuinen tulkinta tai 2-sivuinen suppea tulostus. Tarvittaessa vertailu joko omaan organisaatioon tai tietopankkiin. Kieliversioina sekä suomi että englanti.

Liitemateriaali ja kytkennät:  Täydellinen work-shop materiaali, kalvosarja, kouluttajan  käyttöön tulkki. Kytkentä tiimien ja organisaatioiden kehittämiseen, muutokseen ja organisaation oppimiseen.

Tiimin toiminta muutoksessa
tiimiprosessit ja vuorovaikutuksen kehittäminen

Kehittämiskohteet/-alueet:

1) Vuorovaikutustaitojen kehittäminen - ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen ja oman toiminnan kehittäminen
2) Työyhteisöjen henkilötason ongelmatilanteet - erilaisuuden ymmärtäminen,
3) Erilaiset tiimivalmennukset: tiimin sisäinen dynamiikka, tiimin toiminta suhteessa tiimin tavoitteisiin,
4) Johtoryhmävalmennus

Toteutustapa ja tulostus: Perustuu edelliseen Luovuus, oppiminen ja päätöksenteko- henkilötason arvioon mistä  tulostetaan ryhmäprofiili. Tietojen keruu joko paperilomakkeella tai elektronisesti sähköpostin liitteellä.

Liitemateriaali ja kytkennät: Täydellinen work-shop materiaali, kalvosarja, kouluttajan  käyttöön tulkki. Kytkentä tiimien ja organisaation strategisen oppimisen johtamiseen.

The Leader -
Johtajuusprofiili

Kehittämiskohteet/-alueet: Esimiesvalmennus sekä keskijohdolle että ylimmälle johdolle. Erillinen sovellutus tiimin johtajille.

Toteutustapa ja tulostus: Perustuu arviointilomakkeella tehtävään kartoitukseen, missä ovat erikseen oma arvio omasta johtamistavasta, 5 alaisen tai työtoverin palaute sekä aikaisemman aineiston keskiarvo. Tulostuksena jokaiselle osallistujalle 6-sivuinen raportti, jossa arvioidaan kaikkiaan 30 tärkeintä johtamiskäyttäytymisen ulottuvuutta.

Liitemateriaali ja kytkennät: Erillinen täydellinen työkirja oman johtajuuden kehittämiseen. Taustalla näkemykset visiojohtamisesta, jatkuvasta kehityksestä ja oppimisesta, arvoista ja etiikasta johtamisesta sekä palautetaidoista. Kytkeytyy strategisen oppimiskehän periaatteille.

Sisäisen toiminnan laatu

Kehittämiskohteet/-alueet: Työyhteisön kehittäminen kaikilla tasoilla. Tavoitteena paikantaa tilanne 12 kriittisen kohdan alueella. Erittäin tehokas ja toimiva väline organisaatioille, joiden tekninen laatu on korkealla ja haluavat panostaa toiminnan ja vuorovaikutuksen laadun varmistamiseen.

Toteutustapa ja tulostus: Tiimin/osaston kaikki henkilöt vastaavat kyselykaavakkeeseen, mistä tulostetaan sisäisen toiminnan laadun profiili. Seminaarissa käsitellään kukin kohta erikseen ja määritellään tavoitearvo 6-12 kk kehittämisjänteelle.

Teoriatausta ja kytkennät: Taustalla laatuajattelu ja six-sigma- periaate. Kyseessä on nyt ”pehmeän” alueen laatumittari.

Eettisen ilmaston profiili; arvojen analyysi ja eettinen koodi

Kehittämiskohteet/-alueet: Laadittu erityisesti arvokeskustelun käymisen apuvälineeksi ja eettisen koodin laatimisen tueksi. Eräs syvimmälle luotaavista kehittämisvälineistä, joita on kehitetty. Käyttö edellyttää jo hyvää organisaation kehitystasoa.

Toteutustapa: Osaston/tiimin kaikki henkilöt vastaavat kyselykaavakkeeseen, mistä tulostetaan eettisen ilmaston profiili.  Siinä kuvataan kaikkiaan organisaation toiminta kaikkiaan 15 eri eettisen toiminnan ulottuvuudella, Työseminaarissa jokainen ulottuvuus analysoidaan ja sovitaan  konkreettisista kehittämistoimenpiteistä.

Teoriatausta ja kytkennät: Taustalla niin kotimaiset kuin kansainväliset organisaation eettisen toiminnan tutkimuksen ja kartoitukset.

Liitemateriaali: Profiilin kuuluva erillinen työmateriaali seminaaria varten sekä luentorunko.

Learning Audit™
Organisaation oppiminen;
Strategisen muutoksen toteutuminen
ja organisaation elinvoima

Kehittämiskohteet/-alueet: Organisaation strategisen muutoksen ja oppimisen etenemisen kartoitus. Paikantaa muutoksen ongelma-alueet ja kuvaa organisaation elinvoimaa.

Toteutustapa: Kehittämishanke voidaan toteuttaa joko työkirjan avulla tai käyttämällä kyselykaavakkeita. Kummassakin tapauksessa laaditaan ja tulostetaan organisaation oppimisen profiili. Learning Audit™ seminaarissa analysoidaan tämän jälkeen eri osa-alueet ja sovitaan  konkreettisista kehittämistoimenpiteistä.

Teoriatausta ja kytkennät: Perustuu sekä organisaation muutoksen että oppivan organisaation teoriaan sekä PhD Jukka Alavan väitöskirjaan. Taustalla strategisen oppimiskehän filosofia muutoksesta ja organisaation oppimisesta.

Liitemateriaali: Oppivan organisaation seminaarimateriaali ja profiilin kuuluva työmateriaali sekä kalvopohjat/luentorunko.

KUSTANNUKSET

Lisensoinnin kustannukset määräytyvät organisaatiokohtaisesti ja riippuvat olennaisesti käyttäjämääristä ja toteutustavasta.

Kerromme mielellämme lisää lisenssivaihtoehdosta. Tiedustelut ja yhteydenottopyynnöt osoitteesta  info@didactica.fi tai puh.

< takaisin