VUOROVAIKUTUKSEN, TIIMITYÖN JA JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

VALMENNUKSEN TOTEUTUS JA KUSTANNUKSET

Valmennusohjelma koostuu kaikkiaan neljästä osasta:

  1. Internetin kautta tapahtuvasta oppimateriaalin läpikäynnistä
  2. Oman henkilökohtaisen ajattelu- ja päätöksenteko -profiilin laatiminen ja analyysi
  3. Syventävien oppimistehtävien tekeminen
  4. Tiimin yhteinen keskustelu ja toiminnan kehittäminen

Valmennuksen toteuttaminen voidaan esittää seuraavasti

Internetin kautta tapahtuva oppimateriaalin läpikäynti

Valmennusohjelman sisällöllinen osuus on rakennettu oppimateriaaliksi, joka on luettavissa internetin kautta kaikilla yleisimmillä selaimilla. Materiaalissa käsitellään perusteellisesti valmennuksen ytimenä oleva ihmisten ajattelun ja päätöksentekotavat erilaisuus, harjoitellaan eri tyylien tunnistamista ja kytketään yksilön toiminta vuorovaikutukseen ja tiimityöhön.

Materiaalin laadinnassa on pyritty helppokäyttöisyyteen ja itseohjautuvuuteen kuitenkaan tinkimättä asian vaatimasta perusteellisuudesta. Oppimateriaalissa on kaikkiaan noin 150 internet- sivua ja sen läpikäynti kestää kokonaisuudessaan – mukaan lukien profiilin laatimisen ja opintotehtävät – kolmesta viiteen tuntiin riippuen syventymisen tasosta.

Oman henkilökohtaisen ajattelu- ja päätöksenteko -profiilin laatiminen ja analyysi

Tärkeänä osana valmennusta on oman ajattelu- ja päätöksentekotavan ymmärtäminen. Tämän vuoksi osana oppimateriaalia jokainen osallistuja laatii oman henkilökohtaisen profiilinsa. Laadittava Luovuus, oppiminen ja päätöksenteko- profiili perustuu itsearviona tehtävään kartoitukseen ja siinä tulostettavaan kolme erilliseen osioon. Yhdeksänsivuinen profiili sisältää kartoituksen lisäksi tulkinnat kaikkiaan 15 eri ulottuvuudesta.

Syventävien oppimistehtävien tekeminen

Oppimateriaaliin on liitetty keskeisiin kohtiin muutamia kysymyksiä pohdittaviksi. Nämä oppimistehtävät tehdään suoraan tietokoneella siinä kohdassa materiaalia, kun ne esitetään. Vastaukset kirjoitetaan ruudulle ja ne tulostetaan heti mahdollista tiimin kokoontumista varten.

Tiimin yhteinen keskustelu ja toiminnan kehittäminen

Viimeisenä osana valmennusta on tiimin kokoontuminen. Tätä varten tiimin vetäjä saa ohjeet tilaisuuden toteuttamiseksi sekä tiimin profiilin, joka laaditaan osallistujien profiilien yhteenvetona.  Tässä tapaamisessa käydään läpi osallistujien profiilit, keskustellaan niissä ilmenevistä erilaisuuksista ja näiden vaikutuksista vuorovaikutukseen ja tiimityöhön. Tapaaminen kestää yleensä 3-4 tuntia ja sitä voidaan jatkaa erikseen sovittavalla tavalla. Kokoontumisen vuoksi ei myöskään tarvitse lähteä erilliseen kurssipaikkaan, joten kustannussäästö on merkittävä.

Tiimin tapaaminen on olennainen osa valmennusta ja sen tavoitteena on lisätä osallistujien keskinäistä avoimuutta ja parantaa tiimin sisäistä dynamiikka.

Tiimin tapaamisen onnistumisen varmistamiseksi tiimin vetäjä saa erilliset ohjeet palaverin vetämiseksi. Nämä kouluttajan ohjeet perustuvat useiden vuosien aikana saatuihin kokemuksiin ja niihin on kiteytetty tiimin kehittämisen kannalta keskeiset asiat.

UUSI JA  KUSTANNUSTEHOKAS TAPA TOTEUTTAA TIIMIVALMENNUS

Valmennuksen pedagoginen ratkaisu

Tämä internet- valmennusohjelma perustuu uusimpaan näkemykseen aikuisten oppimisprosessista ja siinä hyödynnetään täysimittaisesti uusinta teknologiaa yhdistettynä tiimin aitoon vuorovaikutukseen.

Valmennuksen pedagoginen ratkaisu perustuu edellä kuvattuun neljään vaiheeseen:

  1. Internetin kautta tapahtuvasta oppimateriaalin läpikäynnistä
  2. Omasta henkilökohtaisesta ajattelu- ja päätöksenteko -profiilista
  3. Syventävien oppimistehtävien tekemisestä
  4. Tiimin yhteisestä keskustelusta ja toiminnan konkreettisesta kehittäminen

Vastaavia valmennuksia on pidetty useiden vuosien aikana perinteisinä 1-2 päivän seminaareina. Niissä on aluksi käyty läpi ajattelun ja vuorovaikutuksen viitekehykset, tehty harjoituksia ja keskusteluja. Henkilökohtainen profiili on laadittu etukäteen käyttäen monistettuja kysymys- ja vastauslomakkeita, jotka on postitettu kouluttajalle etukäteen. Niistä on laadittu sekä henkilökohtaiset että tiimiprofiilit, jotka on käsitelty seminaarissa.

Kokemuksemme mukaan vaikuttavuuden kannalta keskeisin osa on ollut näiden profiilien yhteinen keskustelu ja sitä kautta tapahtuva tiimin sisäisen toiminnan kehittäminen. Sen vuoksi juuri tämä osa valmennusta toteutetaan edelleen yhteisenä tiimitapaamisena. Muu osa valmennuksesta toteutetaan nyt käyttäen uusinta teknologiaa, joka mahdollistaa henkilökohtaisen perehtymisen, jopa tehokkaammin kuin seminaarissa.

Merkittävät säästöt kustannuksissa ja ajankäytössä

Vaikka koulutus ja valmennus nähdään tänä päivänä hyvin tärkeäksi, on työn rytmi ja vaativuus yhä useammin esteenä toteuttaa koko tiimin yhteisiä 1-2 päivän seminaareja. Oppimateriaalin lukeminen  ja profiilin laatiminen  internetin kautta helpottaa ratkaisevasti tätä ongelmaa, sillä nyt osallistujat voivat toteuttaa tämän osan valmennuksesta täysin oman henkilökohtaisen aikataulunsa puitteissa.

Uuden teknologian käyttö mahdollistaa myös olennaiset säästön valmennuksen kustannuksissa.  Perinteisellä tavalla järjestetyssä seminaarissa kustannuksen muodostuvat kouluttajan palkkiosta, henkilöprofiileista, matkakuluista kurssipaikalle, tilavuokrista ja ruokailuista. Esimerkinomaisesti voisi arvioida, että koulutuksen hinta on 2500 €, profiilit 100 €/kpl ja muut oheiskustannukset 500 €. Tällöin 15 hengen tiimin yhden päivän valmennuksen hinnaksi tulee 4500 €.

Tämän internetpohjaisen valmennuksen hinta on 80 €/osallistuja, 100 €/tiimiprofiili ja 100€ylläpitomaksu/ryhmä Koska mitään oheiskustannuksia eikä erilisiä kouluttajakustannuksia tule, on valmennuksen hinta yhteensä 1400 € noin 1/3 perinteisen valmennuksen kustannuksista. Osallistuja saa siis koko valmennuksen edullisemmin kuin pelkän tulostetun profiilin perinteisessä valmennuksessa. Oppilaitoksille on olemassa oma hinnoittelu ja laskutusmenettely, jota voit tiedistella suoraan meiltä ville.alava@didactica.fi

< takaisin