KOULUTUSPALVELU DIDACTICA OY

Toimintatavat

Opetusvideoista oppimateriaaleihin

Koulutuspalvelu Didactica Oy (Didactica Educational Services Ltd) perustettiin vuonna 1988. Yhtiön toimialana on koko ajan ollut koulutus, konsulttipalvelut, oppimateriaalituotanto ja koulutusteknologian kehittäminen. 1990- luvun alkupuolella toiminnassa oli kolme painopistettä: 1) opetusteknologian kehittäminen ja opetusvideoiden valmistaminen, 2) järjestöjen koulutus ja konsultointi ja 3) englannin kielen oppimateriaalin kehittäminen. Viimeksi mainittua edustaa mm. ääni-dia oppimateriaali ”Amherst Police Station”, joka on kokonaisuudessaan omaa tuotantoa ja oli ensimmäisiä täysautomaattisia audiovisuaalisia tuotantoja.

Johtamiskoulutuksesta konsultointiin

1990- luvun lopulla yhtiö keskittyi johtamiskoulutukseen, tiimivalmennukseen ja eri organisaatioiden strategisten ohjelmien konsultointiin tehden yhteistyötä Yritysvalmennus Oy:n kansa. Painopisteinä ovat olleet organisaatioiden muutosohjelmien suunnittelu ja toteuttaminen, johtoryhmävalmennus, johtajuuden ja leadership- osaamisen kehittäminen, motivoivan työyhteisön ja toimintakulttuurin kehittäminen sekä eettisen ilmaston kehittäminen. Samalla aloitettiin omien konsultoinnin työvälineiden ja kartoitusten kehittäminen.

Tutkimustyöstä kehittämisen työkaluihin ja teknologioihin

2000- luvulla yhtiön toiminta on siirtynyt kokonaan koulutuksen ja konsultoinnin työvälineiden ja teknologioiden kehittämiseen. Näihin kuuluvat useat erilaiset henkilö- ja organisaatiotasoiset kartoitukset ja kyselyt, joiden pohjalta laaditaan kattavat raportit, kuvaukset tai profiilit. Merkittävä osa tätä tuotekehitystä on oma tutkimustyö, joka perustuu laajoihin omiin aineistoihin ja Jukka Alavan väitöskirjaan ja tutkimusyhteistyöhön.

Kaikkiin kehittämisvälineisiin liittyy täysin automatisoidut atk- ohjelmat, joilla raportit laaditaan. Osa ohjelmista, kuten Vuorovaikutuksen kehittäminen ja yhteystyössä toteutettu innovatiivisuuden kehittämisohjelma InSco on laadittu täysin interaktiiviseksi ja toteutettavaksi internetin avulla.

TAUSTALLA, TUTKIMUS, KOKEMUS JA LAAJAT AINEISTOT

Kehitettyihin välineisiin liittyy erittäin korkea luotettavuusvaatimus, minkä vuoksi kaikkiin menetelmiin liittyy myös laaja kehitys- ja tutkimustyö sekä vankka teoreettinen perusta. Esimerkiksi Luovuus, oppiminen ja päätöksenteko- profiili, joka kartoittaa yksilöllistä ajattelu- ja päätöksentekoa, perustuu yli 10 000 profiilin tietopankkiin.

Onko välineillä eroa?

Suomessa on tällä hetkellä useita kymmeniä erilaisia testi- ja analyysimenetelmiä, jotka kartoittavat ihmisten toimintaa, käyttäytymistä ja persoonallisuutta. Mikä sitten erottaa Luovuus, oppiminen ja päätöksenteko- profiilin ja strategisen oppimiskehän viitekehyksen muista? Ovatko menetelmät ylipäätään erilaisia? Näitä kysymyksiä olemme itse kukin joutuneet pohtimaan varmaan useasti, sillä näiden testien ja analyysimenetelmien käyttö on laajasti yleistynyt. Niitä käytetään niin rekrytointien yhteydessä kuin erilaisten valmennustilaisuuksin tukena. Aika ajoin niiden käytöstä käydään myös kriittistä keskustelua julkisuudessa.  Malleja, profiileja ja testejä arvioitaessa onkin erittäin tärkeä kysyä se, mihin testi perustuu ja mitä hyötyä siitä on. Testejä ei pidä tehdä testauksen vuoksi, vaikka se muotia onkin. Analyyseilla pitää olla vankka tausta ja niiden toimivuudesta tulee olla hyvät kokemukset.

Strategisen oppimiskehän ja siihen liittyvän Luovuus, oppiminen ja päätöksenteko- viitekehyksen kehittämisen lähtökohtana on kolme pääajatusta: 1) se perustuu laajaan tutkimukseen ja hyväksyttyihin teorioihin, 2)   mallin käyttämisestä on todellista hyötyä, 3) ajattelun sovellutukset perustuvat monivuotiseen kokemukseen ja usean tuhannen profiilin tietopankkiin.

ERILAISET TARPEET – ERILAISET KEHITTÄMISVÄLINEET

Koulutuksen ja konsultoinnin perisyntejä on kauan ollut se, että tarjotaan sitä, mitä osataan – ei sitä, mitä asiakkaat tarvitsevat. Tämän vuoksi on olennaista, että kussakin tilanteessa tarkkaan arvioidaan kehittämiskohteet ja –tarpeet ja sen jälkeen valitaan sopivat kehittämistoimenpiteet. Pitkän konsulttikokemuksemme aikana olemmekin kehittäneet useita erilaisia koulutuksen ja kehittämisen työkaluja lähtien juuri kulloisestakin asiakastarpeesta.

Henkilötasolla korostuvat vuorovaikutustaitomme ja esimiehillä johtamistaitomme. Tällä alueella on kaksi olennaista tekijää, erilaisen käyttäytymisen ymmärtäminen ja oman toimintamme kehittäminen. Sanotaan, että vuorovaikutuksemme toimivuus riippuu olennaisesti toimintamme ”avoimesta alueesta”. Tällä tarkoitetaan sitä toimintamme ulottuvuutta, joka on avointa myös toisille henkilöille.

Näin ovat syntyneet alla olevat tuotteet ja palvelut, joihin liittyy täysin automatisoidut atk- ohjelmat, joilla raportit laaditaan. Useimpiin on lisäksi saatavissa työkirjat sekä täydelliset seminaariaineistot. Kaikki kehittämisvälineet ja materiaalit on saatavina myös englannin kielisinä, joten ne soveltuvat myös monikansallisten organisaatioiden käyttöön.

PAINOPISTEENÄ LEADERSHIP

Perinteisesti kehittäminen jaetaan kahteen alueeseen. Puhutaan management’istä eli ”kovan” alueen kehittämisestä ja leadership’istä eli ”pehmeän” alueen kehittämisestä. Kovaan alueeseen kuuluvat strategiat, rakenteet, prosessit, taloushallinto, järjestelmät ja menetelmät. Pehmeään alueeseen kuuluvat vuorovaikutus, johtajuus, toimintakulttuuri, arvot ja etiikka.

Usein on sanottu, että managementin – kovan alueen – kehittäminen on paperityötä työpöydän ääressä, mutta leadershipin – pehmeän alueen – kehittäminen on yhdessä tehtävää vuoropuhelua, reflektiota ja harjoittelua.

Useiden kymmenien eri hankkeiden yhteydessä saamiemme kokemusten mukaan voimme todeta, että aito ja pysyvä kehitys riippuu olennaisesti leadership- alueen kehittymisestä. Kärjistäen voimme sanoa, että on turha laatia uusia ja upeita strategioita, jos organisaation toimintatavat ja vuorovaikutus eivät kehity vastaavasti.

Tämän vuoksi Koulutuspalvelu Didactica Oy:n toiminnan painopiste ja kehittämisteknologian tuotekehitys on yksinomaan leadership- alueella.

LISÄÄNTYVÄ KANSAINVÄLISYYS

Viime vuosina yhtiön toiminta on voimakkaasti kansainvälistynyt. Jukka Alava on toiminut kouluttajana ja konsulttina useissa eri maissa, m.. Chilessä, Etelä-Afrikassa. Kiinassa, Nepalissa, Tšekin tasavallassa, Yhdysvalloissa. Hankkeina ovat olleet mm. johtamisen kehittäminen, yliopistojen strategiset muutokset, koulujen kehittäminen sekä opetushallinnon uudistaminen.

KEHITTÄMISVÄLINEET JA TEKNOLOGIAT

Luovuus, oppiminen ja päätöksenteko- profiili; yksilötaso ja tiimitaso

Strategisen oppimisen viitekehys tulkitsemaan yksilön ja organisaation muutosprosesseja

The Leader- johtajuusprofiili

Sisäisen toiminnan laadun profiili

Organisaatiokulttuurin profiili

Motivoivan työyhteisön profiili

Eettisen ilmaston profiili; arvojen analyysi ja eettinen koodi

Learning Audit™ oppivan organisaation kehittämisteknologia

Innovaatiobarometri - Innovation Scorecard (InSco); organisaation luovuuden ja innovatiivisuuden kehittämisteknologia (yhteistyössä Innovative Business Oy:n kanssa).

Lisäksi seminaarikäyttöön on valmistettu

Henkilökohtaisten arvojen analyysivälineistö

Työelämän tunteiden arviointivälineistö

REFERENSSIT

Koulutuspalvelu Didactica on toiminut hyvin monilla toimialoilla, mutta erityisesti asiakkaina ovat olleet korkean teknologian organisaatiot, asiantuntijaorganisaatiot, puolustusvoimat, yliopistot, opetustoimi, oppilaitokset, sosiaali- ja terveystoimi sekä järjestöt.

Seuraavana on esimerkkejä eri organisaatioista, jotka ovat olleet konsulttiasiakkaina tai ovat käyttäneet Didactican koulutuspalveluja ja kehittämisteknologiaa:

ABB Oyj
Elcotec Oyj
Itä-Savo Oy
M-Real Oyj
Metsäliitto
Vaisala Oyj
Yomi Oyj

Clark Manufacturing, USA
Lexmark, USA

Jyväskylän kaupunki

St Petersburg Chamber of Commerce

Ilmavoimat/esikunta
Lentotekniikkalaitos
Pääesikunta
Viestitekniikkalaitos

Helsingin yliopisto
Kuopion yliopisto
Turun yliopisto
University of Kentucky, USA

University of Pretoria, South-Africa

East China Normal University, Shanghai, China

Universidad Playa Ancha, Chile

Islannin opetustoimi
Suomen opetushallitus
Viron opetushallitus
Tanskan opetushallitus

Keski-Suomen opetus- ja sivistystoimi; kaikkiaan 15 kuntaa sekä niiden kaikki oppilaitokset

Satakunnan opetus- ja sivistystoimi; kaikkiaan 16 kuntaa niiden kaikki oppilaitokset

OSAAVA- rahoituksella ja yhteistyöllä OPSIA ry:n kanssa lähes 50 kunnan opetus- ja sivistystoimen kehittäminen (strateginen muutos, KuntaKesu, pedagoginen johtaminen)     

Mikkelin opetustoimi                  
Kuopion opetustoimi 
Tuusulan kasvatus- ja opetustoimi 

Ressun lukio
Päijät-Hämeen ammattioppilaitos

Jyväskylän näkövammaisten koulu
Turun ammatti-instituutti
ESHA – European Secondary Head’s Association

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Keskussotilassairaala Tilkka
Kuopion yliopistollinen keskussairaala
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Suomen Hammashuolto Oy
Suomen Hammaslääkäriliitto ry
Suomen Hammaslääkäriasemat

Akava ry
Insinööriliitto ry
Sosiaalityöntekijäin liitto ry
Suomen Autokoululiitto ry
World Federation of Social Workers

ADHD- liitto ry
Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry
Invalidiliitto ry
Suomen Parkinson- liitto ry

Lisenssikäyttö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Johtamistaidon opisto - JTO
Jyväskylän yliopisto
Reijo Mattila Oy
SynerChange Oy
Triangle Associates, USA
Vaisala Oyj
Vierumäki
Yritysvalmennus Oy

< takaisin